Tre ligjet e robotikës

by Einar

Post image for Tre ligjet e robotikës

Dr Isaac Asimov përshkruan tre ligjet e robotikës.

Ligji i parë: Një robot nuk mund të dëmtojë një qenie njerëzore, ose, nëpërmjet mosveprimit, të lejojë një qenie njerëzore të dëmtohet.

Ligji i dytë: Një robot duhet ti bindet urdhrave të dhënë nga qeniet njerëzore, përveç kur urdhrat e tillë bien ndesh me ligjin parë.

Ligji i tretë: Një robot duhet të mbrojë ekzistencën e vet për aq kohë sa një mbrojtje të tillë nuk bie ndesh me ligjin parë apo të dytë.

{ 1 comment… read it below or add one }

Shkelzen February 23, 2013 at 11:01 am

Mendoj se tre ligjet e mësipërme të Robotikës kanë nevojë të pasohen me një Ligj të katërt :
Një robot duhet domosdoshmërisht ta ketë të përcaktuar qartë në programet e veta mbi bazën e të cilave roboti funksionon, se çfarë përfaqëson një qenie njerëzore.

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: